هزینه های واحد کار بازنگری شده

این رویداد بیانگر تغییر سالانه در قیمتی که مشاغل برای نیروی کار پرداخت می کنند، به استثنای صنعت کشاورزی است.
این رویداد بیانگر تغییر در قیمتی که مشاغل و دولت برای نیروی کار غیرنظامی می پردازند است.

Revised Unit Labor Costs q/q

USD

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
به صورت فصلی (حدود 65 روز پس از پایان هر سه ماهه) منتشر می شود.
Sep 5, 2024
کم
4.7%
4.8%
4.0%
تاثیر رایج
در زمان انتشار، اگر عدد منتشر شده از پیش بینی بیشتر باشد، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
بیشتر بدانید!
در حالی که این داده q/q است، اما در قالب سالانه (تغییر سه ماهه x4) گزارش شده است. 2 نسخه از این گزارش به فاصله یک ماه از هم منتشر میشوند. نسخه های مقدماتی و تجدید نظر شده. نسخه مقدماتی اولین نسخه است و بنابراین بیشترین تأثیر را دارد.