مرجع فارسی فارکس - ForexInsight

تولید ناخالص داخلی اولیه آمریکا

این رویداد بیان‌گر تغییر سالانه در ارزش تمام کالاها و خدمات تولید شده توسط اقتصاد است.
این رویداد بیانگر تغییر در قیمتی که مشاغل و دولت برای نیروی کار غیرنظامی می پردازند است.

Prelim GDP q/q

USD

Gross Domestic Product

GDP (Gross Domestic Product)

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
به صورت فصلی (حدود 60 روز پس از پایان هر سه ماهه) منتشر می شود.
May 30, 2024
زیاد
3.3%
3.3%
3.2%
تاثیر رایج
در زمان انتشار، اگر عدد منتشر شده از پیش بینی بیشتر باشد، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
این رویداد گسترده ترین معیار فعالیت اقتصادی و معیار اولیه سلامت اقتصاد است به همین دلیل برای بسیاری از معامله‌گران مهم است.
بیشتر بدانید!
این رویداد فصلی در نظر گرفته شده اما به صورت سالانه گزارش می‌شود. 3 نسخه از تولید ناخالص داخلی به فاصله یک ماه منتشر شده است – پیشرفته، مقدماتی و نهایی. نسخه Advance اولین نسخه است و بنابراین بیشترین تأثیر را دارد