مرجع فارسی فارکس - ForexInsight

بیانیه سیاست پولی بانک مرکزی نیوزلند

این رویداد بیانگر بیانیه سیاست پولی بانک مرکزی نیوزلند است.

RBNZ Monetary Policy Statement

NZD

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
به صورت فصلی منتشر می‌شود.
Apr 10, 2024
زیاد
تاثیر رایج
اگر صحبت ها و نظرات مطرح شده در این جلسه تهاجمی ( hawkish ) باشند، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
این بینش ارزشمندی را در مورد دیدگاه بانک در مورد شرایط اقتصادی و تورم ارائه می دهد. عوامل کلیدی که آینده سیاست پولی را شکل می دهد و بر تصمیمات نرخ بهره آنها تأثیر می گذارد.
بیشتر بدانید!
در این گزارش، بانک مرکزی موظف است جزئیاتی را در مورد چگونگی دستیابی به اهداف تورمی خود، نحوه پیشنهاد تدوین و اجرای سیاست پولی در طول پنج سال آینده، و نحوه اجرای سیاست پولی از زمان انتشار آخرین بیانیه ارائه دهد.