مرجع فارسی فارکس - ForexInsight

فروش تولیدی

این رویداد بیانگر تغییر در ارزش کل فروش در سطح تولید است.

Manufacturing Sales q/q

NZD

Economic Survey of Manufacturing, Manufacturing Activity

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
به صورت فصلی (حدود 70 روز پس از پایان هر سه ماهه) منتشر می شود.
Jun 7, 2024
کم
-2.8%
-0.7%
تاثیر رایج
در زمان انتشار، اگر عدد منتشر شده از پیش بینی بیشتر باشد، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
بیشتر بدانید!