مرجع فارسی فارکس - ForexInsight

وام های جدید

این رویداد بیانگر ارزش وام های جدید بر واحد یوان صادر شده به مصرف کنندگان و مشاغل در طول ماه گذشته است.

New Loans

CNY

New Yuan Loans

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
به صورت ماهیانه (حدود 11 روز بعد از آخر هر ماه) منتشر می شود.
Jun 10, 2024
کم
3090B
1200B
730B
تاثیر رایج
در زمان انتشار، اگر عدد منتشر شده از پیش بینی بیشتر باشد، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
از آنجایی که استقراض و مخارج همبستگی مثبتی دارند به طوری که مصرف‌کنندگان و کسب‌وکارها وقتی از وضعیت مالی آینده خود اطمینان دارند و با خرج کردن پول احساس راحتی می‌کنند، تمایل دارند به دنبال اعتبار باشند. بنابراین میتواند برای معامله گران مهم باشد.
بیشتر بدانید!
منبع زمان‌بندی انتشار قابل اعتمادی ندارد بنابراین تا زمانی که داده‌ها منتشر نشود، این رویداد با محدوده تاریخ یا به‌عنوان «آزمایشی» در تقویم اقتصادی لیست می‌شود.