مرجع فارسی فارکس - ForexInsight

اعتبار بخش خصوصی

این رویداد بیانگر تغییر در ارزش کل اعتبارات جدید صادر شده برای مصرف کنندگان و مشاغل است.
Australian Import Prices q/q

Private Sector Credit m/m

AUD

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
به صورت ماهیانه (آخرین روز کاری هر ماه) منتشر می شود.
May 31, 2024
کم
0.5%
0.4%
0.3%
تاثیر رایج
در زمان انتشار، اگر عدد منتشر شده از پیش بینی بیشتر باشد، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
میتوان گفت استقراض و مخارج همبستگی مثبتی دارند به این صورت که مصرف‌کنندگان و کسب‌وکارها زمانی به دنبال اعتبار هستند که از وضعیت مالی آینده خود اطمینان داشته باشند و از خرج کردن پول راحت باشند. بنابراین این داده میتواند برای معامله گران مهم باشد.
بیشتر بدانید!