ساخت و سازهای انجام شده

این رویداد بیانگر تغییر در کل ارز پروژه های عمرانی تکمیل شده است. نرخ تورم در این داده محاسبه شده.

Australian Import Prices q/q

Construction Work Done q/q

AUD

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
به صورت فصلی (حدود 60 روز پس از پایان هر سه ماهه) منتشر می شود.
Aug 28, 2024
کم
1.8%
0.6%
-2.9%
تاثیر رایج
در زمان انتشار، اگر عدد منتشر شده از پیش بینی بیشتر باشد، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
از آنجایی که این یک معیار مهم در صنعت ساخت و ساز است که تأثیر قابل توجهی بر اشتغال و هزینه کلی دارد، میتواند برای معامله گران مهم باشد.
بیشتر بدانید!
این داده اطلاعاتی را در مورد داده های تولید ناخالص داخلی ارائه می دهد که حدود یک هفته بعد منتشر می شود.