مرجع فارسی فارکس - ForexInsight

احساسات مصرف کننده اولیه UoM

این رویداد بیانگر تغییر در میزان انتشار شاخص بر اساس نظرسنجی انجام شده از مصرف کنندگان است.
این رویداد بیانگر تغییر در قیمتی که مشاغل و دولت برای نیروی کار غیرنظامی می پردازند است.

Prelim UoM Consumer Sentiment

USD

UoM (University of Michigan)

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
به صورت ماهیانه (حدود اواسط ماه جاری) منتشر می شود.
Jun 14, 2024
زیاد
77.2
76.3
67.4
تاثیر رایج
در زمان انتشار، اگر عدد منتشر شده از پیش بینی بیشتر باشد، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
میتوان گفت اعتماد مالی یک شاخص پیشرو برای هزینه های مصرف کننده است که اکثریت کل فعالیت های اقتصادی را تشکیل می دهد، بنابراین میتواند برای معامله گران مهم باشد.
بیشتر بدانید!
2 نسخه از این داده ها به فاصله 14 روز از هم منتشر میشود؛ نسخه اولیه و تجدید نظر شده. نسخه اولیه زودتر است و بنابراین بیشترین تأثیر را دارد.     جالب است بدانید این داده از مجموع نظرسنجی به عمل آمده از 500 مصرف‌کننده تشکیل میشود. در این نظرسنجی از آنها خواسته شده تا سطح نسبی شرایط اقتصادی فعلی و آینده را ارزیابی کنند.