مرجع فارسی فارکس - ForexInsight

شاخص ماهیانه قیمت تولید کننده آمریکا

این رویداد بیانگر تغییر در قیمت کالاها و خدمات نهایی فروخته شده توسط تولیدکنندگان است.
این رویداد بیانگر تغییر در قیمتی که مشاغل و دولت برای نیروی کار غیرنظامی می پردازند است.

US PPI m/m

USD

Finished Goods PPI, Wholesale Prices, PPI for Final Demand

PPI (Producer Price Index)

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
به صورت ماهیانه (حدود 13 روز بعد از آخر هر ماه) منتشر می شود.
Jun 13, 2024
زیاد
0.2%
0.3%
0.5%
تاثیر رایج
در زمان انتشار، اگر عدد منتشر شده از پیش بینی بیشتر باشد، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
میتوان گفت این داده یک شاخص اصلی تورم مصرف کننده است به صورتی که وقتی تولیدکنندگان برای کالاها و خدمات هزینه بیشتری دریافت می کنند، هزینه های بالاتر معمولاً به مصرف کننده منتقل می شود. بنابراین میتواند برای معامله گران مهم باشد.
بیشتر بدانید!