مرجع فارسی فارکس - ForexInsight

هزینه های اولیه واحد کار فصلی

این رویداد بیانگر تغییر سالانه در قیمتی که مشاغل برای نیروی کار پرداخت می کنند، به استثنای صنعت کشاورزی است.
این رویداد بیانگر تغییر در قیمتی که مشاغل و دولت برای نیروی کار غیرنظامی می پردازند است.

Prelim Unit Labor Costs q/q

USD

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
به صورت فصلی (حدود 35 روز پس از پایان هر سه ماهه) منتشر می شود.
Aug 1, 2024
کم
0.4%
3.2%
4.7%
تاثیر رایج
در زمان انتشار، اگر عدد منتشر شده از پیش بینی بیشتر باشد، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
میتوان گفت این داده یک شاخص اصلی تورم مصرف کننده است. زمانی که مشاغل بیشتر برای نیروی کار پرداخت می کنند، هزینه های بالاتر معمولاً به مصرف کننده منتقل می شود. بنابراین میتواند برای معامله گران مهم باشد.
بیشتر بدانید!
2 نسخه از این گزارش با فاصله حدود یک ماه از هم منتشر میشود. مقدماتی و تجدید نظر. نسخه اولیه، که اولین نسخه است و بیشترین تأثیر را دارد.