مرجع فارسی فارکس - ForexInsight

M2 موجودی پول سالیانه

این رویداد بیانگر تغییر در مقدار کل ارز داخلی در گردش و سپرده شده در بانک ها است.

M2 Money Stock y/y

JPY

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
به صورت ماهیانه (حدود 11 روز بعد از آخر هر ماه) منتشر می شود.
Jun 11, 2024
کم
2.5%
2.5%
2.2%
تاثیر رایج
در زمان انتشار، اگر عدد منتشر شده از پیش بینی بیشتر باشد، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
میتوان گفت این داده همبستگی مثبتی با نرخ بهره دارد به طوری که در اوایل چرخه اقتصادی، افزایش عرضه پول منجر به هزینه‌ها و سرمایه‌گذاری بیشتر می‌شود و بعداً در چرخه افزایش عرضه پول منجر به تورم می‌شود. بنابراین میتواند برای معامله گران مهم باشد.
بیشتر بدانید!
بیشتر این داده ها در گزارش پایگاه پولی حدود یک هفته قبل منتشر شده است.