مرجع فارسی فارکس - ForexInsight

شاخص اولیه تولیدات صنعتی

این رویداد بیانگر تغییر در مجموع تورم  قیمت تنظیم شده در خروجی تولید توسط سازندگان، معادن و تاسیسات است.

Prelim Industrial Production m/m

JPY

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
به صورت ماهیانه (حدود 30 روز بعد از آخر هر ماه) منتشر می شود.
Jun 28, 2024
کم
4.4%
1.5%
-0.1%
تاثیر رایج
در زمان انتشار، اگر عدد منتشر شده از پیش بینی بیشتر باشد، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
از آنجایی که این داده یک شاخص پیشرو برای سلامت اقتصادی است چرا که تولید به سرعت به فراز و نشیب های چرخه تجاری واکنش نشان می دهد و با شرایط مصرف کننده مانند سطح اشتغال و درآمد در ارتباط است. بنابراین این داده میتواند برای معامله گران مهم باشد.
بیشتر بدانید!
2 نسخه از این شاخص با فاصله 15 روز منتشر شده است – مقدماتی و تجدید نظر شده. نسخه اولیه زودتر منتشر شده و بنابراین بیشترین تأثیر را دارد.