شاخص قیمت تولید ناخالص داخلی اولیه آمریکا

این رویداد بیان‌گر تغییر سالانه در قیمت تمام کالاها و خدمات شامل تولید ناخالص داخلی است.
این رویداد بیانگر تغییر در قیمتی که مشاغل و دولت برای نیروی کار غیرنظامی می پردازند است.

Prelim GDP Price Index q/q

USD

Gross Domestic Product (GDP)

(GDP)

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
به صورت فصلی (حدود 60 روز پس از پایان هر سه ماهه) منتشر می شود.
Aug 29, 2024
متوسط
3.1%
3.1%
3.0%
تاثیر رایج
در زمان انتشار، اگر عدد منتشر شده از پیش بینی بیشتر باشد، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
بیشتر بدانید!
این رویداد فصلی در نظر گرفته شده اما به صورت سالانه گزارش می‌شود.