مرجع فارسی فارکس - ForexInsight

شاخص تجارت خارج از کشور

این رویداد بیانگر تغییر قیمت کالاهای بین المللی است.

Overseas Trade Index q/q

NZD

Terms of Trade Index, Overseas Merchandise Trade Index

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
به صورت فصلی (حدود 60 روز پس از پایان هر سه ماهه) منتشر می شود.
Jun 4, 2024
کم
-0.6%
-0.1%
-7.8%
تاثیر رایج
در زمان انتشار، اگر عدد منتشر شده از پیش بینی بیشتر باشد، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
بیشتر بدانید!
این داده حجم وارداتی را که می توان با حجم برابر صادرات خریداری کرد محاسبه می کند.