مرجع فارسی فارکس - ForexInsight

خرده فروشی نیوزلند فصلی

این رویداد بیانگر تغییر در ارزش کل فروش در سطح خرده فروشی، است. در محاسبه این داده نرخ تورم لحاظ شده است.

New Zealand Retail Sales q/q

NZD

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
به صورت فصلی (حدود 55 روز پس از پایان هر سه ماهه) منتشر می شود.
May 22, 2024
متوسط
-0.8%
-0.2%
-1.9%
تاثیر رایج
در زمان انتشار، اگر عدد منتشر شده از پیش بینی بیشتر باشد، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
این معیار اولیه هزینه های مصرف کننده است که اکثریت کل فعالیت های اقتصادی را به خود اختصاص می دهد بنابراین میتواند برای معامله گران مهم باشد.
بیشتر بدانید!
اگرچه این داده‌ها نسبت به داده‌های خرده‌فروشی سایر کشورها بسیار دیر است، اما معیار اولیه هزینه‌های مصرف‌کننده است و تأثیرات سنگینی بر بازار ایجاد می‌کند.