مرجع فارسی فارکس - ForexInsight

تولید ناخالص داخلی چین

این رویداد بیانگر تغییر در ارزش همه کالاها و خدمات تولید شده توسط اقتصاد است.در محاسبه این ارزش نرخ تورم نیز لحاظ شده است.

China GDP q/y

CNY

Real GDP

GDP (Gross Domestic Product)

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
به صورت فصلی منتشر می‌شود.
Jul 17, 2024
زیاد
5.2%
4.8%
5.3%
تاثیر رایج
در زمان انتشار، اگر عدد منتشر شده از پیش بینی بیشتر باشد، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
این داده گستره ترین و مهمترین معیار فعالیت اقتصادی و سلامت یک اقتصاد است. بنابراین میتواند برای معامله گران مهم باشد.
بیشتر بدانید!
داده ها نشان دهنده ارزش فصلی در مقایسه با سه ماهه مشابه سال قبل است. به دلیل تأثیر چین بر اقتصاد جهانی و احساسات سرمایه گذاران، داده های چین می تواند تأثیر گسترده ای بر بازارهای ارز داشته باشد.