مرجع فارسی فارکس - ForexInsight

پایه پولی

این رویداد بیانگر تغییر در مقدار کل ارز داخلی در گردش و سپرده‌های حساب جاری در بانک مرکزی ژاپن است.

Monetary Base y/y

JPY

BOJ (Bank of Japan)

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
به صورت ماهیانه (دومین روز تجاری بعد از پایان ماه) منتشر می شود.
Jun 4, 2024
کم
1.6%
1.7%
2.1%
تاثیر رایج
در زمان انتشار، اگر عدد منتشر شده از پیش بینی بیشتر باشد، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
از آنجایی که انحراف از مسیر برنامه ریزی شده برای رشد پایه پولی، بانک مرکزی را به تعدیل سیاست ها به دلیل احترام به دستور تورمی سوق می دهد. بنابراین این داده میتواند برای معامله گران مهم باشد.
بیشتر بدانید!
بانک مرکزی ژاپن از آوریل 2013 این داده را به عنوان هدف اصلی خود قرار داد.