مرجع فارسی فارکس - ForexInsight

گزارش سیاست پولی بانک انگلستان

این رویداد بیانگر بیانیه گزارش سیاست پولی بانک انگلستان است.

BOE Monetary Policy Report

GBP

BOE (Bank of England)

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
به صورت فصلی منتشر میشود.
Aug 1, 2024
زیاد
تاثیر رایج
اگر صحبت ها و نظرات مطرح شده در این جلسه تهاجمی ( hawkish ) باشند، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
این بیانیه بینش ارزشمندی را در مورد دیدگاه بانک در مورد شرایط اقتصادی و تورم ارائه می دهد. عوامل کلیدی که آینده سیاست پولی را شکل می دهد و بر تصمیمات نرخ بهره آنها تأثیر می گذارد. بنابراین میتواند برای معامله گران مهم باشد.
بیشتر بدانید!
این گزارش پیش بینی بانک انگلستان را برای تورم و رشد اقتصادی طی 2 سال آینده ارائه می دهد. رئیس بانک انگلستان همچنین یک کنفرانس مطبوعاتی برای بحث در مورد محتوای گزارش پس از انتشار برگزار می کند. در نوامبر 2019 منبع نام گزارش را از گزارش تورم به گزارش سیاست پولی تغییر داد.