مرجع فارسی فارکس - ForexInsight

نرخ بازپرداخت اصلی

این رویداد بیانگر نرخ بهره عملیات های تامین مالی اصلی که بخش عمده ای از نقدینگی را در اختیار سیستم بانکی قرار می دهد است.

Main Refinancing Rate

EUR

Interest Rates, Refi Rate, Repo Rate, Minimum Bid Rate

ECB (European Central Bank)

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
8 بار در سال
Jun 6, 2024
زیاد
4.50%
4.50%
4.50%
تاثیر رایج
در زمان انتشار، اگر عدد منتشر شده از پیش بینی بیشتر باشد، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
از آنجایی که نرخ‌های بهره کوتاه‌مدت عامل اصلی در ارزش‌گذاری ارز هستند به صورتی که معامله‌گران به بیشتر شاخص‌های دیگر صرفاً برای پیش‌بینی چگونگی تغییر نرخ‌ها در آینده نگاه می‌کنند، بنابراین میتواند برای معامله گران مهم باشد.
بیشتر بدانید!
تصمیم گیری نرخ معمولاً در بازار قیمت گذاری می شود، بنابراین تمایل دارد که تحت الشعاع کنفرانس مطبوعاتی بانک مرکزی اروپا که 45 دقیقه بعد برگزار می شود، قرار گیرد.   جالب است بدانید برای این تصمیم گیری 6 عضو هیئت اجرایی بانک مرکزی اروپا و 15 نفر از 19 رئیس بانک های مرکزی منطقه یورو در مورد محل تعیین نرخ از طریق چرخش رای می دهند. تقسیم آرا به طور علنی فاش نشده است.