مرجع فارسی فارکس - ForexInsight

گزارش ماهانه دویچه بوندس بانک آلمان

این رویداد بیانگر گزارش ماهانه دویچه بوندس بانک آلمان است.

German Buba Monthly Report

EUR

Buba (Deutsche Bundesbank)

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
به صورت ماهیانه منتشر میشود.
Jun 24, 2024
کم
تاثیر رایج
اگر صحبت ها و نظرات مطرح شده در این جلسه تهاجمی ( hawkish ) باشند، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
میتوان گفت این داده یشامل مقالات، سخنرانی ها، جداول آماری مرتبط است و تجزیه و تحلیل دقیق شرایط اقتصادی فعلی و آتی را از دیدگاه بانک ارائه می دهد، بنابراین میتواند برای معامله گران مهم باشد.
بیشتر بدانید!
زمانی که گزارش دیدگاهی را نشان می‌دهد که با موضع بانک مرکزی اروپا در تضاد است، تأثیر بازار بیشتر می‌شود.