شاخص فصلی هزینه نیروی کار

این رویداد بیانگر تغییر در قیمتی که مشاغل برای نیروی کار پرداخت می کنند، به استثنای اضافه کاری است.

Labor Cost Index q/q

NZD

Private Sector Labor Costs

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
به صورت فصلی (حدود 35 روز پس از پایان هر سه ماهه) منتشر می شود.
Aug 7, 2024
کم
1.0%
0.8%
0.8%
تاثیر رایج
در زمان انتشار، اگر عدد منتشر شده از پیش بینی بیشتر باشد، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
این یک شاخص اصلی تورم مصرف کننده است. زمانی که مشاغل بیشتر برای نیروی کار پرداخت می کنند، هزینه های بالاتر معمولاً به مصرف کننده منتقل می شود.
بیشتر بدانید!