مرجع فارسی فارکس - ForexInsight

شروع ساخت و ساز خانه ژاپن

این رویداد بیانگر تغییر در تعداد ساختمان های مسکونی جدید که شروع به ساخت کردند است.

Japan Housing Starts y/y

JPY

MILT (Ministry of Land, Infrastructure, Transport, and Tourism)

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
به صورت ماهیانه (حدود 30 روز بعد از آخر هر ماه) منتشر می شود.
May 31, 2024
کم
-8.2%
-7.6%
-12.8%
تاثیر رایج
در زمان انتشار، اگر عدد منتشر شده از پیش بینی بیشتر باشد، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
از آنجایی که این داده یک شاخص پیشرو برای سلامت اقتصادی است زیرا ساخت و ساز ساختمان یک اثر موجی گسترده ایجاد می کند. به عنوان مثال، برای کارگران ساختمانی شغل ایجاد می شود، پیمانکاران فرعی و بازرسان استخدام می شوند و خدمات مختلف ساختمانی توسط سازنده خریداری می شود ، بنابراین میتواند برای معامله گران مهم باشد.
بیشتر بدانید!