مرجع فارسی فارکس - ForexInsight

اعتماد مصرف کننده ژاپن

این رویداد بیانگر میزان یک شاخص ترکیبی بر اساس خانوارهای مورد بررسی، به استثنای خانه های تک نفره است.

Japan Consumer Confidence

JPY

Consumer Mood, Household Confidence

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
به صورت ماهیانه (حدود 3 روز بعد از آخر هر ماه) منتشر می شود.
Jul 1, 2024
کم
38.3
39.1
36.2
تاثیر رایج
در زمان انتشار، اگر عدد منتشر شده از پیش بینی بیشتر باشد، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
میتوان گفت اعتماد مالی شاخص اصلی مخارج مصرف کننده است که اکثریت کل فعالیت های اقتصادی را تشکیل می دهد، بنابراین میتواند برای معامله گران مهم باشد.
بیشتر بدانید!
جالب است بدانید این داده از مجموع نظرسنجی به عمل آمده از 5000 خانوار تشکیل میشود. در این نظرسنجی از آنها خواسته شده تا سطح نسبی شرایط اقتصادی از جمله معیشت کلی، رشد درآمد، اشتغال و آب و هوا را برای خریدهای عمده ارزیابی کنند.