مرجع فارسی فارکس - ForexInsight

حساب جاری ژاپن

این رویداد بیانگر تفاوت در ارزش بین کالاهای وارداتی و صادراتی، خدمات، درآمد سرمایه گذاری و نقل و انتقالات جاری طی ماهه گزارش شده است.

Japan Current Account

JPY

Adjusted Current Account

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
به صورت ماهیانه (حدود 40 روز بعد از آخر هر ماه) منتشر می شود.
Jun 10, 2024
کم
1.37T
2.05T
2.01T
تاثیر رایج
در زمان انتشار، اگر عدد منتشر شده از پیش بینی بیشتر باشد، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
میتوان گفت که این به طور مستقیم با تقاضای ارز مرتبط است – افزایش مازاد نشان می دهد که خارجی ها بیشتر از ارز داخلی برای انجام معاملات در منطقه می خرند. بنابراین این داده میتواند برای معامله گران مهم باشد.
بیشتر بدانید!
بخش کالا در این داده هیچ تاثیری ندارد زیرا تکراری از داده های تراز تجاری است که حدود 20 روز قبل منتشر شده است.