مرجع فارسی فارکس - ForexInsight

وام بانکی سالیانه

این رویداد بیانگر تغییر در ارزش کل وام های بانکی معوق صادر شده به مصرف کنندگان و مشاغل است.

Bank Lending y/y

JPY

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
به صورت ماهیانه (حدود 9 روز بعد از آخر هر ماه) منتشر می شود.
Jun 10, 2024
کم
3.2%
3.1%
3.1%
تاثیر رایج
در زمان انتشار، اگر عدد منتشر شده از پیش بینی بیشتر باشد، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
از آنجایی که استقراض و مخارج همبستگی مثبتی دارند به طوری که مصرف‌کنندگان و کسب‌وکارها وقتی از وضعیت مالی آینده خود اطمینان دارند و با خرج کردن پول احساس راحتی می‌کنند، تمایل دارند به دنبال اعتبار باشند، بنابراین میتواند برای معامله گران مهم باشد.
بیشتر بدانید!