مرجع فارسی فارکس - ForexInsight

شاخص خدمات سه ماهه

این رویداد بیانگر تغییر در کل ارزش افزوده ناخالص بخش خدمات خصوصی و دولتی است.

Index of Services 3m/3m

GBP

GVA (Gross Value Added)

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
به صورت ماهیانه (حدود 40 روز بعد از آخر هر ماه) منتشر می شود.
Jun 12, 2024
کم
0.2%
0.4%
0.7%
تاثیر رایج
در زمان انتشار، اگر عدد منتشر شده از پیش بینی بیشتر باشد، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
بیشتر بدانید!
ارزش افزوده ناخالص تفاوت بین ارزش خدمات ارائه شده و ارزش کالاها و خدمات مورد استفاده برای ارائه خدمات است.