تولید صنعتی انگلستان ماهیانه

این رویداد بیانگر تغییر در ارزش کل خروجی تولید شده توسط سازندگان، معادن و تاسیسات است. نرخ تورم در این داده محاسبه شده.

England Industrial Production m/m

GBP

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
به صورت ماهیانه (حدود 40 روز بعد از آخر هر ماه) منتشر می شود.
Aug 15, 2024
کم
-0.9%
0.3%
0.2%
تاثیر رایج
در زمان انتشار، اگر عدد منتشر شده از پیش بینی بیشتر باشد، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
از آنجایی که این داده یک شاخص پیشرو برای سلامت اقتصادی است به صورتی که تولید به سرعت به فراز و نشیب های چرخه تجاری واکنش نشان می دهد و با شرایط مصرف کننده مانند سطح اشتغال و درآمد در ارتباط است. بنابراین میتواند برای معامله گران مهم باشد.
بیشتر بدانید!
معادن و تاسیسات حدود 20 درصد از کل تولید را تشکیل می دهند، بنابراین این داده ها تحت الشعاع محصولات تولید شده قرار می گیرند که 80 درصد دیگر را تشکیل می دهد.