مرجع فارسی فارکس - ForexInsight

مخارج خانوار سالیانه

این رویداد بیانگر تغییر در ارزش تمام مخارج توسط مصرف کنندگان است. در محاسبه این ارزش نرخ تورم نیز لحاظ شده است.

Household Spending y/y

JPY

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
به صورت ماهیانه (حدود 35 روز بعد از آخر هر ماه) منتشر می شود.
May 7, 2024
کم
-6.3%
-2.8%
-0.5%
تاثیر رایج
در زمان انتشار، اگر عدد منتشر شده از پیش بینی بیشتر باشد، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
از آنجایی که هزینه های مصرف کننده اکثریت کل فعالیت های اقتصادی را تشکیل می دهد. این یکی از مهمترین معیارهای سلامت اقتصادی به دلیل تأثیر موجی گسترده ای است که خرید مصرف کننده در اقتصاد ایجاد می کند. بنابراین این داده میتواند برای معامله گران مهم باشد.
بیشتر بدانید!