مرجع فارسی فارکس - ForexInsight

هزینه شخصی ماهیانه

این رویداد بیانگر تغییر در ارزش تمام مخارج توسط مصرف کنندگان است. در محاسبه این ارزش نرخ تورم نیز لحاظ شده است.
این رویداد بیانگر تغییر در قیمتی که مشاغل و دولت برای نیروی کار غیرنظامی می پردازند است.

Personal Spending m/m

USD

Consumer Spending, Personal Consumption Expenditures

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
به صورت ماهیانه (حدود 30 روز بعد از آخر هر ماه) منتشر می شود.
May 31, 2024
کم
0.8%
0.6%
0.8%
تاثیر رایج
در زمان انتشار، اگر عدد منتشر شده از پیش بینی بیشتر باشد، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
از آنجایی که هزینه های مصرف کننده اکثریت کل فعالیت های اقتصادی را تشکیل می دهد. این یکی از مهمترین معیارهای سلامت اقتصادی به دلیل تأثیر موجی گسترده ای است که خرید مصرف کننده در اقتصاد ایجاد می کند، بنابراین میتواند برای معامله گران مهم باشد.
بیشتر بدانید!
این داده قابل توجهی است، اگرچه تأثیر نسبتاً ملایمی دارد زیرا خرده فروشی، که مخارج مصرف کننده را نیز پوشش می دهد، حدود 2 هفته زودتر منتشر می شود.