مرجع فارسی فارکس - ForexInsight

شاخص های پیشرو

این رویداد بیانگر میزان یک شاخص ترکیبی بر اساس 11 شاخص اقتصادی است.

Leading Indicators

JPY

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
به صورت ماهیانه (حدود 35 روز بعد از آخر هر ماه) منتشر می شود.
Jun 6, 2024
کم
111.8%
111.3%
111.4%
تاثیر رایج
در زمان انتشار، اگر عدد منتشر شده از پیش بینی بیشتر باشد، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
بیشتر بدانید!
این شاخص برای پیش بینی جهت اقتصاد طراحی شده است، اما به دلیل اینکه بیشتر شاخص های مورد استفاده در محاسبه قبلا منتشر شده اند، تأثیری ضعیفی دارد. یک نسخه اصلاح شده از این اندیکاتور حدود 20 روز بعد منتشر میشود، اما به دلیل عدم اهمیت در آن گنجانده نشده است.   این شاخص ترکیبی از 11 شاخص اقتصادی مربوط به اشتغال، تولید، سفارشات جدید، اعتماد مصرف کننده، مسکن، قیمت سهام، عرضه پول و اسپرد نرخ بهره است.