مرجع فارسی فارکس - ForexInsight

هزینه ساخت و ساز

این رویداد بیانگر هزینه ساخت و ساز بر اساس اندازه گیری تغییرات هزینه های سازندگان در پروژه های ساخت و ساز است.
این رویداد بیانگر تغییر در قیمتی که مشاغل و دولت برای نیروی کار غیرنظامی می پردازند است.

Construction Spending

USD

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
به صورت ماهیانه منتشر میشود.
Jul 1, 2024
کم
-0.2%
0.2%
-0.1%
تاثیر رایج
در زمان انتشار، اگر عدد منتشر شده از پیش بینی بیشتر باشد، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
اهمیت این داده به قدری نیست که برای معامله گران مهم باشد.
بیشتر بدانید!
از آنجایی که این داده بارها و بارها بازنگری میشود، به ندرت روی بازار تاثیر می گذارد.