مرجع فارسی فارکس - ForexInsight

تولید صنعتی آلمان

این رویداد بیانگر تغییر در ارزش کل خروجی تولید شده توسط سازندگان، معادن و تاسیسات است. نرخ تورم در این داده محاسبه شده.

German Industrial Production m/m

EUR

Industrial Output

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
به صورت ماهیانه (حدود 40 روز بعد از آخر هر ماه) منتشر می شود.
Jul 5, 2024
کم
-0.4%
0.1%
-0.1%
تاثیر رایج
در زمان انتشار، اگر عدد منتشر شده از پیش بینی بیشتر باشد، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
از آنجایی که این داده یک شاخص پیشرو برای سلامت اقتصادی است به صورتی که تولید به سرعت به فراز و نشیب های چرخه تجاری واکنش نشان می دهد و با شرایط مصرف کننده مانند سطح اشتغال و درآمد در ارتباط است. بنابراین میتواند برای معامله گران مهم باشد.
بیشتر بدانید!