مرجع فارسی فارکس - ForexInsight

تولید ناخالص داخلی اولیه آلمان فصلی

این رویداد بیانگر تغییر ارزش همه کالا ها و خدمات تولید شده در اقتصاد است. در محاسبه این ارزش نرخ تورم نیز لحاظ شده است.

German Prelim GDP q/q

EUR

First Release GDP, Preliminary GDP

GDP (Gross Domestic Product)

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
به صورت فصلی (حدود 45 روز پس از پایان هر سه ماهه) منتشر می شود.
Apr 26, 2024
متوسط
-0.1%
-0.3%
0.2%
تاثیر رایج
در زمان انتشار، اگر عدد منتشر شده از پیش بینی بیشتر باشد، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
این گسترده ترین معیار فعالیت اقتصادی و معیار اولیه سلامت اقتصاد است بنابراین میتواند برای معامله گران مهم باشد.
بیشتر بدانید!
دو نسخه از تولید ناخالص داخلی با فاصله حدود 10 روز از هم منتشر شده است. اولیه و نهایی. نسخه اولیه اولین نسخه است و بنابراین بیشترین تأثیر را دارد.