سرمایه گذاری مستقیم خارجی سالیانه

این رویداد بیانگر تغییر در مجموع هزینه های سرمایه گذاری داخلی توسط شرکت های خارجی است.

Foreign Direct Investment ytd/y

CNY

Yuan FDI YTD

FDI (Foreign Direct Investment), YTD (Year to Date)

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
به صورت ماهیانه (حدود 13 روز بعد از آخر هر ماه) منتشر می شود.
Jul 17, 2024
کم
-27.9%
تاثیر رایج
در زمان انتشار، اگر عدد منتشر شده از پیش بینی بیشتر باشد، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
بیشتر بدانید!
منبع زمان انتشار دقیقی ارائه نمی‌کند، به همین دلیل در تقویم به صورت ” آزمایشی ” نوشته میشود.