مرجع فارسی فارکس - ForexInsight

تراز تجاری چین

این رویداد بیانگر تفاوت ارزش کالاهای وارداتی و صادراتی در ماه مورد گزارش است.

China Trade Balance

CNY

CGAC (Customs General Administration of China)

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
به صورت ماهیانه (حدود 10 روز بعد از آخر هر ماه) منتشر می شود. به استثنای ماه فوریه
May 8, 2024
کم
891B
508B
416B
تاثیر رایج
در زمان انتشار، اگر عدد منتشر شده از پیش بینی بیشتر باشد، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
میتوان گفت تقاضای صادرات و تقاضای ارز مستقیماً به هم مرتبط هستند زیرا خارجی ها باید برای پرداخت هزینه صادرات کشور، ارز داخلی را خریداری کنند. تقاضای صادرات نیز بر تولید و قیمت در تولیدکنندگان داخلی تأثیر می گذارد، بنابراین میتواند برای معامله گران مهم باشد.
بیشتر بدانید!
منبع این داده زمان انتشار دقیقی ارائه نمی دهد بنابراین این رویداد تا زمانی که داده ها منتشر نشود به عنوان ” آزمایشی ” در تقویم اقتصادی قرار میگیرد. عدد مثبت نشان می دهد که صادرات کالا بیشتر از واردات بوده است.