مرجع فارسی فارکس - ForexInsight

سرمایه گذاری دارایی ثابت سالیانه

این رویداد بیانگر تغییر در کل هزینه های سرمایه گذاری غیر روستایی مانند کارخانه ها، جاده ها، شبکه های برق و املاک است.

Fixed Asset Investment ytd/y

CNY

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
به صورت ماهیانه (حدود 15 روز بعد از آخر هر ماه) منتشر می شود. به استثنای ماه فوریه
May 16, 2024
کم
4.2%
4.0%
4.5%
تاثیر رایج
در زمان انتشار، اگر عدد منتشر شده از پیش بینی بیشتر باشد، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
از آنجایی که این داده یک شاخص پیشرو برای سلامت اقتصادی است به صورتی که تغییرات در سطوح سرمایه گذاری خصوصی و دولتی می تواند یک سیگنال اولیه از فعالیت های اقتصادی آینده مانند استخدام، هزینه و درآمد باشد؛ میتواند برای معامله گران مهم باشد.
بیشتر بدانید!
داده ها نشان دهنده سرمایه گذاری از سال تا به امروز در مقایسه با دوره مشابه سال قبل است.