مرجع فارسی فارکس - ForexInsight

خرید اوراق بهادار خارجی

این رویداد بیانگر ارزش کل سهام، اوراق قرضه و دارایی های بازار پول داخلی خریداری شده توسط خارجی ها در طول ماه گزارش شده است.

Foreign Securities Purchases

CAD

International Transactions in Securities

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
به صورت ماهیانه (حدود 50 روز بعد از آخر هر ماه) منتشر می شود.
May 17, 2024
کم
8.88B
10.10B
-8.78B
تاثیر رایج
در زمان انتشار، اگر عدد منتشر شده از پیش بینی بیشتر باشد، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
میتوان گفت تقاضا برای اوراق بهادار داخلی و تقاضای ارز مستقیماً مرتبط هستند زیرا خارجی ها برای خرید اوراق بهادار کشور باید ارز داخلی را خریداری کنند، بنابراین میتواند برای معامله گران مهم باشد.
بیشتر بدانید!