مرجع فارسی فارکس - ForexInsight

کنفرانس مطبوعاتی NBS

این رویداد بیانگر کنفرانس مطبوعاتی اداره ملی آمار است.

NBS Press Conference

CNY

NBS (National Bureau of Statistics)

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
به صورت فصلی منتشر میشود.
May 16, 2024
کم
تاثیر رایج
اهمیت این داده در چیست؟
بیشتر بدانید!
کنفرانس مطبوعاتی دارای 2 بخش است. ابتدا یک بیانیه آماده شده خوانده می شود که اعداد کلیدی اقتصادی را اعلام می کند، سپس کنفرانس به طور خلاصه برای سوالات مطبوعات باز است. سوالات گاهی اوقات منجر به پاسخ های بدون نسخه می شود که می تواند تاثیر قابل توجهی در بازار داشته باشد.