مرجع فارسی فارکس - ForexInsight

شاخص قیمت نهایی تولید ناخالص داخلی فصلی

این رویداد بیانگر تغییر سالانه در قیمت تمام کالاها و خدمات شامل تولید ناخالص داخلی است.
این رویداد بیانگر تغییر در قیمتی که مشاغل و دولت برای نیروی کار غیرنظامی می پردازند است.

Final GDP Price Index q/q

USD

GDP Deflator

GDP (Gross Domestic Product)

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
به صورت فصلی (حدود 85 روز پس از پایان هر سه ماهه) منتشر می شود.
Sep 26, 2024
متوسط
3.0%
3.0%
تاثیر رایج
در زمان انتشار، اگر عدد منتشر شده از پیش بینی بیشتر باشد، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
بیشتر بدانید!
در حالی که این داده ماهیانه است، اما در قالب سالانه (تغییر سه ماهه x4) گزارش میشود.