نتایج آزمون استرس بانکی

این رویداد بیانگر نتایج آزمون استرس بانکی است.
این رویداد بیانگر تغییر در قیمتی که مشاغل و دولت برای نیروی کار غیرنظامی می پردازند است.

Bank Stress Test Results

USD

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
دوره انتشاری گزارش نشده است.
کم
تاثیر رایج
تاثیری گزارش نشده است.
اهمیت این داده در چیست؟
بیشتر بدانید!
آزمون استرس، شرایط بازار ترکیبی را برای دفاتر بانک‌های بزرگ داخلی اعمال می‌کند تا ثبات و توانایی بانک‌ها در بازپرداخت وام‌های دولتی را مشخص کند.