مرجع فارسی فارکس - ForexInsight

تراز بودجه فدرال

این رویداد بیانگر تفاوت در ارزش بین درآمد و هزینه دولت فدرال در طول ماه قبل است.
این رویداد بیانگر تغییر در قیمتی که مشاغل و دولت برای نیروی کار غیرنظامی می پردازند است.

Federal Budget Balance

USD

Monthly Treasury Statement, Treasury Budget

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
به صورت ماهیانه (معمولا در هشتمین روز تجاری بعد از پایان ماه) منتشر می شود.
May 10, 2024
کم
-296.3B
-191.2B
-236.5B
تاثیر رایج
در زمان انتشار، اگر عدد منتشر شده از پیش بینی کمتر باشد، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
بیشتر بدانید!
عدد مثبت نشان دهنده مازاد بودجه و عدد منفی نشان دهنده کسری بودجه است.