مرجع فارسی فارکس - ForexInsight

حراج اوراق قرضه 30 ساله آمریکا

این رویداد بیانگر بالاترین بازده اوراق قرضه 30 ساله که دولت در حراج فروخته است و نسبت پیشنهاد به پوشش حراج است.
این رویداد بیانگر تغییر در قیمتی که مشاغل و دولت برای نیروی کار غیرنظامی می پردازند است.

US 30-y Bond Auction

USD

Treasury Auction

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
به صورت ماهیانه منتشر میشود.
Jul 11, 2024
زیاد
4.64|2.4
تاثیر رایج
تاثیر ثابتی ندارد. ( میتواند هم سبب رشد شود و با ریسک همراه باشد.)
اهمیت این داده در چیست؟
بازده ها توسط سرمایه گذاران بازار اوراق قرضه تعیین می شوند بنابراین می توان از آنها برای رمزگشایی چشم انداز سرمایه گذاران در مورد نرخ های بهره آتی استفاده کرد. نسبت پیشنهاد به پوشش بیانگر نقدینگی و تقاضای بازار اوراق قرضه است که می تواند برای سنجش اعتماد سرمایه گذاران استفاده شود. در نتیجه این داده میتواند برای معامله گران مهم باشد.
بیشتر بدانید!
نتایج حراج در قالب «X.XX|X.X» گزارش می‌شود – عدد اول میانگین نرخ بهره اوراق قرضه فروخته شده، و عدد دوم نسبت پیشنهاد به پوشش (تعداد پیشنهادهای ارائه شده به ازای هر پیشنهاد پذیرفته شده) است.