مرجع فارسی فارکس - ForexInsight

شاخص ماهیانه قیمت تولید کننده آمریکا (Core)

این رویداد بیانگر تغییر در قیمت کالاها و خدمات نهایی فروخته شده توسط تولیدکنندگان، به استثنای مواد غذایی و انرژی است.
این رویداد بیانگر تغییر در قیمتی که مشاغل و دولت برای نیروی کار غیرنظامی می پردازند است.

US Core PPI m/m

USD

Core Finished Goods PPI, Core PPI for Final Demand

PPI (Producer Price Index)

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
به صورت ماهیانه (حدود 13 روز بعد از آخر هر ماه) منتشر می شود.
Jun 13, 2024
زیاد
0.2%
0.2%
0.5%
تاثیر رایج
در زمان انتشار، اگر عدد منتشر شده از پیش بینی بیشتر باشد، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
بیشتر بدانید!
قیمت مواد غذایی و انرژی حدود 40 درصد از کل شاخص قیمت تولید کننده را تشکیل می دهد که اهمیت داده های اصلی را کاهش می دهد.