مرجع فارسی فارکس - ForexInsight

تراز تجاری اروپا

این رویداد بیانگر تفاوت ارزش کالاهای وارداتی و صادراتی در ماه مورد گزارش است.

Europe Trade Balance

EUR

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
به صورت ماهیانه (حدود 45 روز بعد از آخر هر ماه) منتشر می شود.
Jun 14, 2024
کم
17.9B
19.9B
تاثیر رایج
در زمان انتشار، اگر عدد منتشر شده از پیش بینی بیشتر باشد، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
بیشتر بدانید!
به دلیل اینکه آلمان و فرانسه که حدود نیمی از اقتصاد منطقه یورو را تشکیل می دهند، داده های تجاری قبلی را منتشر می کنند، تمایل دارد تأثیری ضعیف داشته باشد. عدد مثبت نشان می دهد که صادرات کالا بیشتر از واردات بوده است.