مرجع فارسی فارکس - ForexInsight

تراز تجاری ایتالیا

این رویداد بیانگر تفاوت ارزش کالاها و خدمات وارداتی و صادراتی در ماه مورد گزارش است.

Italian Trade Balance

EUR

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
به صورت ماهیانه (حدود 45 روز بعد از آخر هر ماه) منتشر می شود.
Jun 12, 2024
کم
6.03B
4.77B
4.34B
تاثیر رایج
در زمان انتشار، اگر عدد منتشر شده از پیش بینی بیشتر باشد، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
بیشتر بدانید!
عدد مثبت نشان می دهد که صادرات کالا بیشتر از واردات بوده است.