تغییر ساعت تابستانی اروپا

این رویداد بیانگر تغییر ساعت تابستانی اروپا است، که بر اساس آن اکثر کشورهای اروپایی از ساعت تابستانی خارج می شوند و ساعت ها 1 ساعت به عقب منتقل می شوند.

Europe Daylight Saving Time Shift

EUR

DST (Daylight Saving Time)

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
2 بار در سال
Oct 27, 2024
بی اثر
تاثیر رایج
اهمیت این داده در چیست؟
بیشتر بدانید!