تغییر ساعت تابستانی سوئیس

این رویداد بیانگر تغییر ساعت تابستانی سوئیس است، که بر اساس آن ساعت ها 1 ساعت به جلو منتقل می شوند.

Swiss Daylight Saving Time Shift

CHF

DST (Daylight Saving Time)

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
2 بار در سال
Oct 27, 2024
بی اثر
تاثیر رایج
اهمیت این داده در چیست؟
بیشتر بدانید!