مرجع فارسی فارکس - ForexInsight

تغییر ساعت تابستانی کانادا

این رویداد بیانگر تغییر ساعت تابستانی کانادا است، که بر اساس آن ایالات کانادا وارد DST می شود و ساعت ها 1 ساعت به جلو منتقل می شوند.

Canada Daylight Saving Time Shift

CAD

DST (Daylight Saving Time)

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
2 بار در سال
Nov 3, 2024
بی اثر
تاثیر رایج
اهمیت این داده در چیست؟
بیشتر بدانید!