پیش بینی های اقتصادی اتحادیه اروپا

این رویداد بیانگر پیش بینی های اقتصادی اتحادیه اروپا است.

EU Economic Forecasts Economic Forecasts

EUR

EU (European Union)

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
به صورت فصلی منتشر میشود.
Sep 10, 2024
کم
تاثیر رایج
اگر گزارش منتشر شده تهاجمی ( hawkish ) باشند، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
پیش بینی ها به عنوان مبنای کمیسیون اروپا برای ارزیابی عملکرد اقتصادی و روند کشورهای عضو اتحادیه اروپا در رابطه با اقدامات ریاضتی بالقوه و سایر کاهش هزینه های اجباری است. بنابراین میتواند برای معامله گران مهم باشد.
بیشتر بدانید!
این گزارش شامل پیش‌بینی‌های اقتصادی برای کشورهای عضو اتحادیه اروپا در 2 سال آینده است و حدود 180 متغیر را پوشش می‌دهد.