مرجع فارسی فارکس - ForexInsight

انتخابات پارلمان اروپا

این رویداد بیانگر انتخابات پارلمان اروپا است.

European Parliamentary Elections

EUR

European Union Elections

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
هر 5 سال
زیاد
تاثیر رایج
تاثیری گزارش نشده است.
اهمیت این داده در چیست؟
720 عضو پارلمان اروپا که از 27 کشور این قاره انتخاب میشوند، میتوانند تاثیرات مستقیمی بر روی اقتصاد کشورهای عضو این پارلمان داشته باشند. بنابراین این رویداد میتواند برای معامله گران مهم باشد.
بیشتر بدانید!
پارلمان در اصل متشکل از نمایندگانی بود که توسط پارلمان های ملی کشورهای عضو معرفی می شدند، اما از سال 1979، اعضای پارلمان اروپا (MEP) مستقیماً انتخاب می شدند. در این انتخابات رای دهندگان 27 کشور اتحادیه اروپا، 720 عضو پارلمان اروپا را انتخاب خواهند کرد.